Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności REPRAPOWO - Forum Techniczne poświęcone budowie drukarek 3D. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Regulamin FORUM REPRAPOWO data wydania 25.05.2018

  1. Definicje

  Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) mają następujące znaczenie:

  a) Forum – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, dostępne pod adresem mojreprap.pl oraz reprapowo.pl utrzymywane i zarządzane przez Administratora Forum;

  b) Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, korzystającą z Forum. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie posiadające zgodę opiekuna bądź przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Forum;

  c) Materiały – wszelkie teksty o dowolnym charakterze, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), publikowane przez Użytkownika na Forum;

  d) Nick – podpis wybrany przez Użytkownika dla oznaczenia opublikowanego przez niego Posta. W przypadku korzystania z Usługi z wykorzystaniem udostępnionych w jej ramach procedur identyfikacyjnych, tj. w sposób inny niż anonimowy, Nickiem jest automatycznie oznaczenie Użytkownika przybrane przez niego w ramach innego serwisu, aplikacji, usługi itp. wykorzystywanych podczas procedury rejestracyjnej;

  e) Post – treść opinii wyrażonej przez Użytkownika i opublikowanej przez niego na Forum. Post stanowi wyraz indywidualnej opinii Użytkownika i odnosić może się m.in. do publikowanych na Forum treści bądź opinii innych Użytkowników. Zamieszczając Post Użytkownik może wybrać jego sposób podpisania przy użyciu Nick lub też zamieścić go anonimowo;

  f) Serwis – wyodrębniona tematycznie lub technicznie część Forum;

  g) Regulamin - niniejszy dokument określający uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników oraz Administratora Forum.

  h) Cookies (tzw. ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Forum i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Forum. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;

  i) Moderator - osoba fizyczna powołana przez Administratora do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem Regulaminu, zarządzania publikowanymi treściami Forum oraz kontami Użytkowników;

  j) Administrator - osoba fizyczna będące reprezentantem Administratora Forum powołana do kompleksowego zarządzania Forum;

  k) Administrator Forum – spółka 3NOVATICA sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 10D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000492873 o kapitale zakładowym 205.000PLN;

  l) Administrator Danych Osobowych - administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) jest Administrator Forum;

  m) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  2. Postanowienia ogólne

  2.1. Korzystanie z Forum jest nieodpłatne, tzn. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Forum oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za korzystanie z Forum, w szczególności za publikowanie Materiałów. Powyższy zapis nie uchybia obowiązkowi ponoszenia przez Użytkownika kosztów związanych z dostępem do sieci Internet.

  2.2. W ramach Forum Użytkownik ma możliwość wyrażenia opinii dotyczących treści publikowanych na Forum, Materiałów i Postów innych Użytkowników, o ile nie są one niezgodne z Regulaminem.

  2.3. Forum umożliwia Użytkownikom publikowanie i przechowywanie Postów i Materiałów w zasobach informatycznych zarządzanych przez Administratora Forum wyłącznie w oparciu o Regulamin i w sposób z nim zgodny.

  2.4. Posty i Materiały są publikowane na Forum w imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego pełną i nieograniczoną odpowiedzialność. Administrator Forum na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, nie ponosi odpowiedzialności za treść Postów lub Materiałów opublikowanych i przechowywanych w Serwisie.

  2.5. Użytkownik publikując Post lub Materiał na Forum oświadcza, że:

  a) przysługują mu do danego Materiału odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające jego wykorzystanie stosownie do zapisów Regulaminu;

  b) osoby, których wizerunek uwidoczniono na Materiałach zamieszczanych na Forum, a których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęcia/Materiału, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, w tym w szczególności w na publikację na Forum zgodnie z jego Regulaminem;

  c) treść oraz forma Posta lub Materiału nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz, że treść i forma Posta lub Materiału nie narusza obowiązujących przepisów;

  d) akceptuje w całości Regulamin.

  2.6. Użytkownik publikując Post lub Materiał udziela Administratorowi Forum nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego Posta lub Materiału na następujących polach eksploatacji:

  a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet;

  b) prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;

  c) prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

  d) prawo dostosowania, w tym w szczególności oznaczania ich jako pochodzących z Forum;

  g) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;

  h) prawo do wyświetlania i wystawiania;

  j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;
  Licencja, o której mowa powyżej, jest udzielona na czas nieokreślony bez ograniczeń terytorialnych. Administrator Forum uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej

  3. Zasady uczestnictwa

  3.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do nie publikowania na Forum treści bezprawnych oraz Postów, Materiałów i Nicków, które:
  • rozpowszechniają treści ironizujące, prześmiewcze lub złośliwe, stanowiące przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich;
  • są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników lub osób trzecich;
  • nawołują do nienawiści lub agresji;
  • przedstawiające poglądy polityczne;
  • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
  • są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich;
  • rozpowszechniają lub nakłaniają do pobrania szkodliwego oprogramowania;
  • propagują używanie narkotyków lub alkoholu;
  • zawierają linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje;
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • są reklamami opublikowanymi w innym dziale niż dział GIEŁDA [Sprzedam / Oddam / Zamienię / Usługi];
  • są spamem;
  • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
  • zawierają uwagi skierowane do Administratora Forum lub jego przedstawicieli;
  • w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

  3.2. Mając na uwadze dbałość o wysoką jakość, dostępność oraz integralność treści zawartych w Serwisie, zabronione jest:

  a) publikowanie Postów i Materiałów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych treści następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji na Forum;

  b) publikowanie tych samych lub bardzo podobnych Postów lub Materiałów w wielu działach Forum;

  c) publikowanie Postów i Materiałów niezgodnych z tematyką danego działu Forum lub wątku toczonej dyskusji;

  d) publikowanie Postów zawierających pytanie lub zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi, przed publikacją Postu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już na Forum poruszany;

  e) publikowanie wpisów na Forum obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z niedbalstwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi;

  f) publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych;

  g) użytkowanie Forum w sposób zagrażający stabilnemu funkcjonowaniu Forum.

  3.3. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na korzystanie z Forum zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora Forum o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  3.4.Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o korzystanie z Forum bez podania przyczyny przy czy termin na odstąpienie wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy o korzystanie z Forum tj. zarejestrowania Użytkownika na Forum. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest usunięcie konta przez Użytkownika (wyrejestrowanie). Termin odstąpienia od umowy o korzystanie z Forum będzie zachowany o ile Użytkownik wyśle oświadczenia na adres: forum@3novatica.com o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego wyżej lub zawiadomi na piśmie Administratora Forum.

  3.5. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do:

  a) okresowego wyłączania Forum, w tym bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników w uzasadnionych sytuacjach;

  b) natychmiastowego skasowania Posta lub usunięciu Materiałów bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w przypadku naruszenia przez dany Post lub Materiał postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów;

  c) zablokowania dostępu do Forum osobom, które korzystając z Forum w rażących sposób naruszyły Regulamin;

  d) zaprzestania utrzymywania Forum, po uprzednim zawiadomieniu Użytkowników na stronach Forum lub stronie internetowej http://www.3novatica.com;

  e) uprzywilejowania wybranych Użytkowników poprzez przyznanie im szczególnych uprawnień w korzystaniu z Forum lub przyznanie stosownej akredytacji.

  4. Administrowanie Forum

  4.1. Forum zarządzane jest przed Administratorów oraz Moderatorów.

  4.2. W przypadku wykrycia naruszenia Regulaminu osoba zarządzającą Forum uprawniona jest do:

  a) wydania zalecenia Użytkownikowi, co do korzystania z Forum w zgodzie z obowiązującymi Regulaminem;

  b) udzielenia Użytkownikowi upomnień widocznych w profilu oraz czasowego zablokowania Użytkownika, którzy nie stosuje się do zaleceń, jak również zasad określonych w Regulaminie;

  c) w przypadku powtarzających się naruszeń lub niestosowania się do poleceń do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika na stałe;

  d) dostosować treść opublikowaną na Forum, aby była zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie poprzez: edycję wpisu, jego usunięcie lub przeniesienie do innego działu Forum.

  5. Reklamacje

  5.1. Każdemu Użytkownikowi usługi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Forum.

  5.2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy kierować do Administratorów bądź pisemnie na adres Administratora Forum zawarty w pkt 1k) wedle poniższych wytycznych:

  a) zgłoszenia powinny zawierać możliwie czytelny i jasny opis problemu oraz Nick Użytkownika;

  b) zgłoszenie musi zawierać adres zwrotny.

  5.3. Zgłoszenia będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym terminie jednakże Administrator Forum zastrzega sobie prawo do odpowiedzi nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych.

  5.4. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 5.3 o nie więcej niż 14 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga informacji specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administrator Forum (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator Forum ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

  5.5. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo jakakolwiek odpowiedzialność Administratora Forum za szkody, straty lub utracone korzyści w stosunku do Użytkowników lub osób trzecich zostaje wyłączona, w szczególności Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Forum wynikające ze zdarzeń losowych lub ingerencji osób trzecich oraz utratę jakichkolwiek informacji zamieszczonych na Forum przez Użytkowników.

  6. Dane osobowe i polityka prywatności

  6.1. Administrator Danych będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia publikacji i prezentacji indywidualnych treści tworzonych przez Użytkownika na Forum na podstawie jego doborowolnej zgody wyrażonej poprzez zarejestrowanie indywidualnego konta na Forum lub użytkowania Forum np. publikowanie treści (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  6.2. Administrator Danych będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu realizacji kontaktu na jego żądanie (np. poprzez dostępne formularze lub w drodze poczty elektronicznej, listownie, telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zapewnieniem bezpieczeńśtwa Forum (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e oraz lit. f RODO) oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  6.3. Na podstawie regulacji RODO każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania a prawa takie może wykonać samodzielnie z poziomu administracji własnym kontem na Forum. Ponadto Użytkownik ma prawdo do żądania usuniecia z Forum swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). W tym celu Użytkownik winien zwrócić się do Administratora Forum na adres poczty elektronicznej: forum@3novatica.com lub na piśmie na adres siedziby Administratora Danych podany w Regulaminie.

  6.4. Opublikowane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia Forum (baza wiedzy) do czasu usunięcia danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w wyniku realizacji żądania Użytkownika lub innej osoby uprawnionej.

  6.5. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprzeciwu, wycofania zgody i żadania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do sprosowania, prawo do wsniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgłoszenie przez Zarejestrowanego Użytkownika wniosku o usunięcie przez Administratora Forum jego danych osobowych, powoduje iż dalsze korzystanie z Forum w dotychczasowym zakresie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym Administrator Forum uprawniony będzie do usunięcia bądź anonimizacji treści dostarczonych na Forum przez danego Użytkownika.

  6.6. W przypadku, o którym mowa w ust. powyżej Administrator Forum zastrzega sobie prawo do dalszej, anonimowej prezentacji w Serwisie zamieszczonych tam przez tego Użytkownika Postów oraz Materiałów i korzystania z udzielonych przez Użytkownika licencji na Materiały.

  6.7. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie przez Administrator Forum plików Cookies.

  6.8. Cookies wykorzystywane będą w celu:

  a) dostosowania zawartości Forum do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Forum. W szczególności Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Forum i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Forum, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Forum korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Forum (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Forum ponownie wpisywać loginu i hasła.

  6.9. Sposób wyłączenia Cookies:

  a) Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Forum mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Forum.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
  - Chrome
  - Firefox
  - Internet Explorer
  - Safari
  - Opera

  b) Administrator Forum informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Forum.

  6.10. Poza mechanizmami zbierania danych opisanymi powyżej, realizowane są funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez gromadzenie logów Serwisu przez operatora hostingowego home.pl S.A. funkcjonującego pod adresem: http://www.home.pl

  7. Postanowienia końcowe


  7.1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Forum jest prawo polskie.

  7.2. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

  7.3. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Użytkownika z Forum po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne będzie, w zakresie jakim dopuszczone jest to przez obowiązujące przepisy, z wyrażeniem dla nich akceptacji.

  7.4. Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem podlegają kryterium stosownego kodeksu prawa.

  7.5. W przypadku nieskuteczności postanowień powyższych regulaminu, skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

  7.6. Ewentualne spór pomiędzy Administratorem Forum a Użytkownikiem będą załatwiane polubownie a gdy to okaże się niemożliwe spór zostanie poddany właściwemu sądowi zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  7.7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z funkcjonowaniem Forum prosimy kierować na adres: forum@3novatica.com #